บริษัทดำเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอยู่เป็นประจำและหากบริษัทเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญใดๆในนโยบายนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการประกาศนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้บนเว็บไซต์นี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และที่อยู่บริษัทของท่าน และบริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน เช่น วันเกิด ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ตัวตนผู้ใช้บริการออนไลน์ สถานะการสมรส และรายละเอียดครอบครัว

บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ :

  • LINE ID ของท่าน
  • Facebook Account ของท่าน
  • ข้อความของท่าน
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • ที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ

3.มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและท่านภาพของข้อมูล
3.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นต้น

4.วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อการวิจัย , เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล , เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะ , ติดต่อผู้รับชมที่ร่วมสนุกตอบคำถาม , ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด


5.ข้อจำกัดในการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามความยินยอมของท่านโดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้ใชและ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

6.วิธีที่บริษัทปกป้องข้อมูลของท่าน
บริษัทจะใช้มาตรการป้องกันเชิงเทคโนโลยีและกายภาพที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้บริษัท จากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

7.ระยะเวลาบันทึกข้อมูล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ ซึ่งในปัจจุบันคือระยะเวลาเท่าที่จำเป็นภายหลังจากที่บริษัทสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทเท่านั้น

8.สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่บริษัทร้องขอ และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้