บริษัท ได้จัดทำเว็ปไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็ปไซต์ การเข้าใช้บริการของเว็ปไซต์นี้จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและ เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้นก่อนการเข้าใช้บริการเว็ปไซต์ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา,โฆษณา,สินค้าและบริการ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้ บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดอ่านนโยบายความคุ้มครองส่วนบุคคลเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

ความปลอดภัยในการชำระเงิน
เว็บไซต์นี้ ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถสนับสนุนระบบการสั่งซื้อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโลยีที่มีมาตรฐานสูง ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ลูกค้าผู้ใช้บริการ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของตนที่ใช้ในระหว่างการสั่งซื้อ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนตัว จะถูกเข้ารหัส และถอดรหัส ที่เข้มงวดจากระบบ ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่งข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนา เว็บไซต์และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ อาจจะจัดส่งอีเมลเพื่อแจ้งถึงข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ และน่าสนใจเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่น และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆไปยังลูกค้า ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯจะดำเนินการด้วยความ ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความรำคาญแต่อย่างใด

บริษัทฯได้นำเทคโนโลยี ‘คุกกี้’ ‘Cookies’ มาใช้กับเว็บไซต์ นี้ เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุ๊กกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติสำหรับ จำนวนการเยี่ยมชมการเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชมซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป คุกกี้ไม่สามารถ ใช้ในการเก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจำของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับกับอีเมล หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของผู้ใช้บริการได้